Try Tik Tok's Latest Obsession, Emily Mariko's Salmon Rice Bowl